Izabela Krawczyńska
mediacje, warsztaty umiejętności miękkich i kompetencji społecznych, pomoc psychologiczno - pedagogiczna, granty

Mediacje

Czym jest mediacja?
Jest to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji. Prowadzone są przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora. 

Mediator wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

W sprawach karnych mediacja ma na celu naprawienie wyrządzonych przestępstwem szkód materialnych i moralnych, pozwala pokrzywdzonemu na wyrażenie jego uczuć, oczekiwań i potrzeb. Sprawcy pozwala przejąć odpowiedzialność za skutki przestępstwa oraz podjąć związane z nią działania. Sprzyja trwałemu zakończeniu konfliktu lub jego załagodzeniu.

Mediacja jest formą alternatywnego rozwiązywania konfliktów, zalecaną zarówno przy sporach formalnych, jak i w życiu codziennym. Oto niektóre zalety mediacji:
• mediacja służy zapewnieniu harmonii społecznej i konstruowaniu prawidłowych relacji międzyludzkich,
• sprzyja budowaniu porozumienia, łamaniu barier i niwelowaniu napięcia społecznego,
uczy dialogu,
• zwiększa gwarancję usunięcia na trwałe konfliktu, do jakiego doszło pomiędzy stronami,
• pozwala wypracować stronom akceptowalne rozwiązania problemu, dostosowane do ich indywidualnych
potrzeb i oczekiwań,
• zapewnia stronom możliwość decydowania o jej ostatecznym wyniku,

• zapewnia równorzędną pozycję dla wszystkich stron konfliktu lub sporu,

• pozwala spojrzeć na spór z innej perspektywy, skłonić strony do rozważenia problemu z punktu widzenia
drugiej strony,
• zaspokaja potrzebę opowiedzenia o swoich krzywdach, doznanym poczuciu niesprawiedliwości,

• zapewnia wyższą skuteczność realizowania porozumień, bowiem strony, które same je wypracowały, czują się także odpowiedzialne za ich wykonanie,

• przyczynia się do skrócenia okresu trwania postępowania sądowego,

• przyczynia się do zmniejszenia kosztów związanych z postępowaniem sądowym,

• realizuje konstytucyjną zasadę dostępu do wymiaru sprawiedliwości, zwaną potocznie prawem do sądu, w praktyce zaś rozumianą nie tylko jako zapewnienie szybkich i niedrogich procedur sądowych, ale także alternatywnych pozasądowych procedur rozwiązywania sporów.

Zapraszam do bezpłatnych konsultacji. Od 2009 r.  prowadzę mediacje rodzinne, cywilne, gospodarcze, z zakresu prawa pracy. Jestem wpisana na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Łodzi. Jeśli poszukujesz informacji dodatkowych o mediacji polecam stronę ministerstwa, którą posłużono się równiez w przygotowaniu tejże zakładki: tutaj.

Mediacje rodzinne. Masz prawo do mediacji.

Mediacje gospodarcze. Masz prawo do mediacji. Kampania Ministerstwa Sprawiedliwości.


Kreator strony - przetestuj